Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji usług szkoleniowych oraz warunki współpracy i zawierania umów w ww. zakresie.
 2. Z Usługodawcą można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej wsparcie@sportowyrodzic.pl oraz nr tel. 888777190.

W przypadku zmiany którejkolwiek z ww. danych zmiana ta nie stanowi zmiany Regulaminu. Zmiany w tym zakresie będą aktualizowane na stronie internetowej pod adresem www.sportowyrodzic.pl poprzez zamieszczenie stosownego wpisu.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach umownych występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w następujący sposób:

 • Konto – dostępna dla Zamawiającego przestrzeń w Portalu, utworzona w wyniku rejestracji i umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Portalu;
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
 • Usługodawca Akademia Spa Tomasz Tomasik, ul. Bernadowską 2L/1, 81-553 Gdynia, NIP 7311823049
 • Szkolenie – każda usługa szkoleniowa, polegająca na ogóle działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia, zakończonego wydaniem imiennego certyfikatu lub zaświadczenia;
 • Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała się skierować Uczestnika do udziału w Szkoleniu;
 • Uczestnik – skierowana przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu lub osoba, która samodzielnie zgłosiła się na Szkolenie;
 • Umowa – zespół oświadczeń woli składanych przez Strony w formie wskazanej w Regulaminie, których przedmiotem jest rezerwacja Szkolenia;
 • Portal – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa, znajdująca się pod adresem www.sportowyrodzic.pl;
 • Zgłoszenie – złożenie przez Zamawiającego za pośrednictwem Formularz zgłoszenia chęci uczestnictwa w Szkoleniu;
 • Formularz Zgłoszenia – formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie Portalu, za pomocą którego Zamawiający przesyła Usługodawcy niezbędne dane w celu zgłoszenia Zamawiającego lub Uczestnika;
 • Potwierdzenie Udziału – informacja przesyłana drogą elektroniczną przez Usługodawcę do Zamawiającego w odpowiedzi na prawidłowo wypełnione Zgłoszenie i zaksięgowanie opłaty rezerwacyjnej stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy;
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Dzień – dzień kalendarzowy;
 • RODO – Rozporządzenie nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.;

§ 3. Warunki techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania z funkcjonalności Portalu jest posiadanie poprawnie działającego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu oraz aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Do korzystania ze strony www.sportowyrodzic.pl, w tym przeglądania asortymentu strony oraz składania Zgłoszeń, niezbędny jest:
  • komputer lub urządzenie podobne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • konieczne jest posiadanie aktywnego konta na YouTube lub aktywnego adresu poczty Google.;
  • włączona obsługa Cookies i Java Script.
 3. W razie korzystania przez Zamawiającego lub Uczestnika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zgłoszeń.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego lub Uczestnika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Zamawiającego lub Uczestnika, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Uczestnika.

§ 4. Rejestracja

 1. Usługodawca umożliwia rejestrację Zamawiających w Portalu poprzez stworzenie indywidualnego Konta.
 2. W celu rejestracji w Portalu należy podać jedynie adres e-mail (jest loginem do Portalu) i zaakceptować Regulamin oraz złożyć wymagane oświadczenia. Hasło do Konta generowane jest automatycznie.
 3. Rejestracja w Portalu, jak również korzystanie z funkcjonalności Portalu internetowego są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Portalu każdorazowe logowanie do Konta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz wygenerowanego hasła.
 5. Usunięcie Konta z Portalu odbywa się poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie Konta na adres wskazany w § 1 ust. 2.

§ 5. Zawarcie Umowy

  1. W ramach zawartej Umowy Usługodawca podejmuje się rezerwacji udziału Uczestników w Szkoleniu dostępnym w Portalu.
  2. Umowa może być zawarta poprzez:
   • prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszenia przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez Zamawiającego,
   • dostarczenie Usługodawcy Formularza Zgłoszenia poprzez Portal.
  3. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia oraz po wpłaceniu przez Zamawiającego opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w § 5 Regulaminu Usługodawca prześle Zamawiającemu Potwierdzenie Udziału.
  4. Przesłanie Potwierdzenia Udziału jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
  5. Usługodawca nie jest osobą przeprowadzającą Szkolenie i nie jest za nie odpowiedzialny. Osobami przeprowadzającymi Szkolenia są podmioty trzecie, wskazane na Portalu. Niemniej Usługodawca oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby:
   • Szkolenia były prowadzone przez osoby wykwalifikowane w dziedzinie, której dotyczą Szkolenia,
   • Uczestnik Szkolenia otrzymał niezbędne materiały szkoleniowe, ułatwiające nauką na Szkoleniu,
   • Szkolenia odbywały się w dogodnych warunkach lokalowych;
   • Uczestnicy na Szkoleniu mieli dostęp do sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia Szkolenia.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie, w tym przerwy w działaniu lub w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą informatyczną Zamawiającego.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Zamawiającego.

§ 6. Wynagrodzenie i zasady jego zapłaty

  1. Usługodawcy przysługuje od Zamawiającego opłata rezerwacyjna w wysokości każdorazowo wskazanej w Portalu.
  2. Usługodawca pobiera od Zamawiającego opłatę rezerwacyjną, która stanowi wynagrodzenie jedynie za rezerwację uczestnictwa w Szkoleniu. Niezależnie od tego organizator lub podmiot przeprowadzający Szkolenie może wymagać wynagrodzenia za samo przeprowadzenie Szkolenia. Wysokość oraz sposób płatności wynagrodzenia za udział w Szkoleniu jest niezależny od Usługodawcy. Usługodawca będzie informował Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego organizatorowi, czy innemu podmiotowi, jednakże nie będzie uczestniczył w rozliczeniach.
  3. Opłata rezerwacyjna regulowana jest wraz ze Zgłoszeniem, nie później jednakże niż w terminie 7 dni od dnia wysłania Formularza Zgłoszenia. Opłata za Szkolenie należna będzie osobie przeprowadzającej Szkolenie i płatna będzie na jej rzecz przed przystąpieniem do Szkolenia.
  4. Brak terminowej wpłaty opłaty rezerwacyjnej skutkuje automatycznym usunięciem Zgłoszenia Zamawiającego i umieszczeniem go na liście rezerwowej Szkolenia, na które złożył zgłoszenie.
  5. W przypadku Szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona decydować będzie kolejność prawidłowych Zgłoszeń.

§ 7. Dane osobowe

Administratorem danych przekazywanych przez Zamawiających i Uczestników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako ,,RODO”) jest Usługodawca.

Z Usługodawcą można kontaktować się na adres i w sposób określony w § 1 ust. 2.
Usługodawca przetwarza takie dane Uczestników i Zamawiającego jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego oraz adres mail, a także numer rachunku bankowego.
Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu:

 1. wykonywania świadczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług elektronicznych oraz umowy o przeprowadzenie kursów, w tym dokonania rejestracji, przeprowadzenia kursu, czy wystawienia certyfikatu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 2. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 3. obroną przed roszczeniami, które mogą powstać w trakcie oraz po realizacji umowy o przeprowadzenie kursu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. marketingu własnych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 5. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 6. wystawiania faktur/paragonów oraz przyjmowania płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 7. realizacji próśb Uczestników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 8. kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu w celu marketingu bezpośredniego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne – zgoda);
 9. przesłania informacji handlowej w zakresie oferowanych produktów na podany adres mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy i świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgoda).
 10. Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Usługodawcą, w tym organizatorzy lub podmioty prowadzące Szkolenia, a także biorące udział przy jego realizacji, w tym w szczególności biura rachunkowe, osoby przeprowadzające Szkolenie, etc.
 11. Okres przechowywania danych wynosi:
  • w zakresie danych znajdujących się w formularzu Zgłoszenia – przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami;
  • w zakresie danych zawartych na fakturach i paragonach – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 12. Usługodawca zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem.
 13. Uczestnik oraz Zamawiający w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach uprawnieni są do domagania się od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto Uczestnik lub Zamawiający uprawnieni są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie może dojść do zawarcia Umowy.

§ 8. Reklamacje

 1. Zamawiający ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Usługi szkoleniowej.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie oświadczenie przesłanego drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu mailowego wskazanego w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  • dane Zamawiającego (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby),
  • przedmiot reklamacji (nazwa Szkolenia, termin i miejsce jego realizacji itp.),
  • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,
  • oczekiwania Zamawiającego wobec Usługodawcy;
  • wskazanie osoby kontaktowej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);
  • podpis osoby reprezentującej Zamawiającego lub przez niego upoważnionej do złożenia reklamacji (w tym ostatnim przypadku należy załączyć do reklamacji stosowne pisemne upoważnienie).
 4. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu jej otrzymania.

§ 9 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.sportowyrodzic.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony.